top of page
Søg
  • jearungby

Svar på brev til sundhedsministeren

ved Jeanne A. Rungby. Speciallæge.

 
Den 13. marts 2024 fik jeg et nyt svar fra den danske sundhedsminister på mine spørgsmål vedrørende forureningen af Covid-19-vacciner med DNA og SV40. Svaret kom som vanligt gennem Lægemiddelstyrelsen (LMST).

 

De fleste spørgsmål besvares ved at henvise til generelle links, der sender mig ind i en labyrint af sider på EMA's (den europæiske lægemiddelstyrelse) hjemmeside. LMST synes at lede mig på afveje.

 

Ingen spørgsmål besvares ved at give den direkte regulatoriske dokumentation, jeg bad om.

Eftersom det er anden gang jeg stiller disse spørgsmål til sundhedsministeren uden at få fyldestgørende svar, især vedr. produktkontrol og miljøregulering, må konklusionen være, at

der ikke er foretaget regelret regulatorisk kontrol af disse genændrende substanser, man har kaldt vacciner.

 

Denne konklusion harmonerer fint med, at EU-rådet i 2020 vedtog en forordning om at undtage de kliniske forsøg og medicinske produkter til behandling af SARS-Covid2 fra den i EU gældende miljørisikovurdering. EMA og lægemiddelstyrelsen var vidende om, at der var tale om genmodificerede organismer (GMO) i produktionen af vacciner og til behandling og forebyggelse af SARS-CoV2, idet EU-rådet den 14. juli 2020 vedtog en hastebeslutning om, at medicinalfirmaerne således ikke behøvede at foretage den foreskrevne miljøkontrol af disse GMO-produkter, så længe pandemien blev klassificeret som en pandemi af WHO og EU-kommissionen.

Denne undtagelse kunne imidlertid kun træde i kraft, hvis forordningen blev tiltrådt på nationalt niveau i form af et direktiv fra den daværende miljøminister. Efter søgning på miljøministeriets hjemmeside, foreligger ingen sådanne direktiver i 2020, inden de genændrende injektionerne blev pålagt befolkningen. Dette gør efter min vurdering de såkaldte vacciner ulovlige. Det må være en rimelig antagelse, eftersom sundhedsministeren undlader at besvare spørgsmål, der vedrører denne undtagelse, herunder om den daværende danske regering tiltrådte denne forordning i 2020.

 

Det forekommer besynderligt og foruroligende, at sundhedsmyndighederne ikke åbent har kommunikeret denne gældende undtagelse ud til befolkningen forud for vaccinekampagnens start. Denne undtagelse fra regelret GMP (god fremstillingspraksis) tillader, at der, under påstand af en pandemi, indsprøjtes substanser, baseret på GMO i mennesker uden at gældende miljørisikovurdering er foretaget. Man får det indtryk, fra EMA’s hjemmeside, at denne uregulerede fremgangsmåde er forlænget frem til 31. december 2024, selvom der ingen pandemi er længere.

 

Pfizer valgte i enighed med EMA og FDA at undlade kontrollen af fremstillings-”proces 2” grundet det store volumen af vaccinen allerede administreret globalt. I tilgift valgte man at stoppe al yderligere kontrol af test-individerne. Dette skete bl.a., fordi den oprindelige randomiserede undersøgelse blev gjort ublindet (efter få måneder) og derfor ikke længere faldt ind under definitionen af en randomiseret undersøgelse, men i stedet blev en observationel undersøgelse. Den beslutning var i strid med studieprotokollen og det der allerede var aftalt. Derved ødelagde man muligheden for opfølgende sikkerheds evaluering som planlagt. Dette var i praksis en undladelse af GMP, god fremstillings praksis.

Den danske lægemiddelstyrelse havde myndigheden til at udstede et GMP-certifikat på disse biologiske genmodificerende substanser, hvilket tilsyneladende er sket, uden at de afkrævede producenten dokumentation for sikkerhed og effektivitet, uden viden om langtidsbivirkninger og mortalitet. Herved har lægemiddelstyrelsen undladt at lave GRP, god regulatorisk praksis.

Denne undladelse bør foranledige afskedigelse og ansvarspådragelse af de ansvarlige i de styrelser og institutter, som har medvirket til dette bedrag.

 

Sundhedsministeren kan imødese et nyt brev, hvori denne problemstilling ønskes forklaret.

Spørgsmålene er angivet nedenfor.

 

1. Kan ministeren forelægge dokumentation for, at fremstillingen af vaccinen ved ”proces 2” opfylder gældende krav for både GRP og GMP ved testning i et EU-myndighedslaboratorium eller i et nationalt laboratorium?

 

Ikke besvaret. Der gives ingen dokumentation, men det angives i svaret, at EU-laboratorierne kontrollerer vaccinerne for urenheder, herunder DNA. Der gives et link til Eudra-GMP, som angiver, at den kompetente myndighed for at kontrollere, om de korrekte GMP-krav opfyldes i Danmark, overraskende nok er Lægemiddelstyrelsen. Dette forsøg på at lede mig på afveje vender tilbage til LMST selv som ansvarlig myndighed. Det er således Lægemiddelstyrelsen, der har udstedt GMP-certifikatet til de såkaldte Covid-19 vacciner, der gives i Danmark!

 

2. Hvad er grænseværdien i EU for DNA-kontaminering i forbindelse med Covid-19 vaccinerne, taget i betragtning, at indholdet er pakket i LNP?

 

Ikke besvaret. Denne EU-grænseværdi for DNA-forurening er ikke angivet, men der gives links, der fører mig til flere links, hvoraf ingen synes at give mig et svar på mit spørgsmål.

 

3. Er denne EU grænseværdi øget eller reduceret i forhold til tidligere grænseværdier for vacciner produceret med en anden teknologi? Dokumentation ønskes.  

 

Ikke besvaret.

Imidlertid ved vi fra aktindsigter, at EMA i november 2020 udtrykte bekymring for indholdet af uspecificerede ”fragmenter” i det kommercielle produkt. Pfizer blev afkrævet en forklaring, som antageligt udeblev. Problemet blev løst blot 3 dage senere ved at man sænkede grænsen for RNA-integritet til 50 % (https://www.wch-denmark.org/udrulningen-af-mrna-vacciner).

 

4. Har EU’s myndighedslaboratorier udført distributionsstudier (farmakokinetiske studier) af selve vaccinens indhold (BNT162b2) inklusive LNP?

 

Ikke besvaret. Det påstås i svaret, at der er foretaget distributionsstudier, men der gives ingen dokumentation for disse.

 

5. Er der registreret øget forekomst af forskellige cancertyper i den danske befolkning på forskellige aldersgrupper, siden man påbegyndte vaccinationskampagnen for Covid-19? Datagrundlag ønskes?

 

Jeg henvises til Sundhedsdatastyrelsen, med dette spørgsmål.

 

6. Hvilke undersøgelser er der udført for at klarlægge evt. inkorporering af LNP plasmid DNA i genomet i forsøgsdyr og mennesker i et EU-myndighedslaboratorium eller et nationalt laboratorium? Præcis hvilke batchnumre er undersøgt og hvor?

 

Ikke besvaret.

 

7. Hvorfor var indhold af henholdsvis DNA-rester og SV40 i Covid-19 vaccinerne ikke en del af det informerede samtykke?  

 

I dette nye svar fra LMST angives det, at DNA- og SV40-forureningen betragtes som ubetydelig, og derfor var det ikke en del af det informerede samtykke, men i det tidligere svar fra LMST kom forureningen tydeligvis som en overraskelse for Lægemiddelstyrelsen 3 år efter godkendelsen. Dermed modsiger de sig selv i denne sag.

 

8. Hvilke specifikke reproduktionsstudier ligger til grund for, at LMST afviser en risiko for ændring af det humane genom ved påvirkning af kimceller i testikler og ovarier?

 

Ikke besvaret. Det angives, at reproduktionsstudier blev udført, men kildehenvisningen angav ikke integrationsstudier på kimcellerne. Studiet på 22 rotter udelukkede ikke muligheden for at påvirke kimceller hverken hos moderen eller ungerne. Forfatterne var ansat af Pfizer. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8163337/)

 

9. Har den danske regering, miljøministeren eller indenrigs- og sundhedsministeren tiltrådt forordningen om undtagelse af miljørisikovurdering besluttet af EU-rådet af den 14. juli 2020? (Der henvises til reference 12 og 13 i 2. brev til ministeren). Dokumentation ønskes.  

 

Ikke besvaret (se indledning)

 

10. Hvad omfatter den miljørisikovurdering der er udført før markedsføring, og hvilke miljørisikovurderinger er det, der ikke er udført (eller undtaget i henhold til reference 12 og 13 i 2. brev til ministeren)?

 

Ikke besvaret

11. Hvilken korrespondance er foregået mellem EMA og Lægemiddelstyrelsen, som får myndighederne til at mene, at det er uden væsentlig betydning, at Pfizer ikke har deklareret disse ”udsnit” af SV40 korrekt?

 

Ikke besvaret

 

12. Har EU-reguleringslaboratorier udført genotoksicitetsstudier for at sikre, at der ikke er nogen risiko for mennesker i forbindelse med tilstedeværelsen af SV40-udsnittet knyttet til antibiotikaresistens gensekvenser i vaccinen? Dokumentation ønskes.

 

Ikke besvaret. Det fremgår imidlertid af Pfizers ansøgning til godkendelse i EMA at der ikke er foretaget genotoksiske studier.

 

13. Hvis det er kommet som en overraskelse for LMST og ministeren, at der er SV40-udsnit i vaccinerne, hvorfor vælger ministeren fortsat at tilbyde disse vacciner til den danske befolkning herunder unge og gravide, idet indholdet af SV40-udsnittet ikke har været en del af det informerede samtykke?

 

Se svar på spørgsmål 7.

 

14. Hvis Pfizer har undladt at deklarere SV40 sekvensen i vaccinerne, skal det så ikke have både juridiske ogøkonomiske konsekvenser for Pfizer?

 

Ikke besvaret.

 

15. Er ovennævnte undersøgelser af afdødes væv og kropsvæsker foretaget regelmæssigt i forbindelse med obduktioner, siden vaccinationerne startede?

 

Her henvises til Styrelsen for patientsikkerhed.

 

16. Hvilke specifikke undersøgelser af vaccine-spikeproteinets virkning på mennesket er foretaget i EU’s eller nationale laboratorier?

 

Ikke besvaret.

 

17. Er der foretaget nye studier i EU’s myndighedslaboratorier efter, at der er publiceret fagfællebedømte studier, der viser spikeproteinets skadelige effekter?

Ikke besvaret.

18. Vil ministeren sikre, at der foretages undersøgelser for vaccinernes fingeraftryk i de colibakterier, som findes i afføringsprøver og i spildevand/kloakvand for at fastsætte omfanget af miljøforureningen herunder specifikt udbredelsen af antibiotikaresistens genet for kanamycin og neomycin?

 

Der vil ikke blive gjort tiltag for at igangsætte disse undersøgelser, idet LMST ikke anser denne mulige antibiotikaresistens som en miljørisiko.

 

19. Baseret på disse nye givne oplysninger i dette svarbrev finder ministeren det da stadig forsvarligt at anbefale vaccinerne til den danske befolkning?

 

Svaret er ja, da de er sikre og effektive.

 

20. Givet at spikeproteinet har en skadelig virkning, vil ministeren da tage initiativ til iværksættelse af behandlingsstrategier til at ”afgifte” de vaccineskadede og finde en behandling, som kan neutralisere disse spikeproteiner og revertere deres skadelige virkning?

Svaret er nej, da spikeproteinet ikke antages at være skadeligt.

 

Et direkte link til mit andet fulde brev til den danske sundhedsminister kan ses her: 

 

Det fulde svar fra lægemiddelstyrelsen kan ses her:

 

719 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page